Sunday, November 22, 2020

Term "Catholic" in the Bible

 Acts 9:31 (Greek Bible), “ai men oun ekklēsiai kath olēs tēs ioudaias kai galilaias kai samareias eichon eirēnēn oikodomoumenai kai poreuomenai tō phobō tou kuriou kai tē paraklēsei tou agiou pneumatos eplēthunonto” EKKLESIA KATH’OLES.

This not the way it is translated, or used as we do now but it implies a usage of the term.